Medezeggenschap

De CSG vindt het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Ouders kunnen meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen.  Dit kan bij hun zoon/dochter als leerling, richting de hele klas of de school. Er is een aantal overleggen waarin ouders en leerlingen kunnen deelnemen:

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur/bestuurder over zaken die de scholengemeenschap als geheel aangaan. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht (afhankelijk van het onderwerp). Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven. De MR bestaat uit maximaal 16 leden:
4 leerlingen
4 ouders
8 personeelsleden – waarvan tenminste 1 onderwijsondersteunende medewerker

Informatie kan ingewonnen worden bij de secretaris via mr@csg.nl. Lees meer in ons medezeggenschapsreglement, het medezeggenschapsstatuut en in de notitie over ouderparticipatie op de CSG.

Medezeggenschapsreglement (november 2017) Download
Medezeggenschapsstatuut (november 2017) Download

Hieronder vind je alle vastgestelde verslagen van de medezeggenschapsraad

MR verslag 17 september 2019 Download
MR verslag 29 oktober 2019 Download
MR verslag 21 januari 2020 Download
MR verslag 19 mei 2020 Download
MR verslag 7 april 2020 Download
MR-verslag 23 juni 2020 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.