Klachten

Klachten melden

We doen ons best om fouten te voorkomen, maar toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons niet alleen laat weten wat goed gaat, maar ook wat beter kan. Daarmee helpt u ons bij het verbeteren van het onderwijs en de gang van zaken op school.  Helaas lukt het niet altijd om klachten te voorkomen. Voor die situaties hebben wij een klachtenregeling. Voor klachten over examens verwijzen we naar het examenreglement .

Stap 1: oplossing zoeken binnen de vestiging

We proberen klachten op het niveau op te lossen waar ze zich voordoen. Bij klachten over de onderwijsresultaten of het welzijn van een leerling kunt u contact opnemen met de mentor. Lukt het niet om een oplossing te vinden, dan kunt u zich tot de teamleider wenden. Lukt het dan nog niet om een oplossing te vinden, dan kunt u zich tot de vestigingsdirecteur wenden. Voor de afhandeling van de klacht kunt u zich laten ondersteunen door de interne vertrouwenspersoon van de vestiging. De contactgegevens staan vermeld in de schoolgids.

Stap 2: een klacht indienen bij de bestuurder

Als het niet lukt om via de vestigingsdirecteur de klacht op te lossen, dan kunt u schriftelijke uw klacht indienen bij de bestuurder van de CSG (bestuur@csg.nl).

Vertrouwensinspecteur onderwijsinspectie

Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch of lichamelijk geweld, discriminatie en radicalisering kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Daarnaast kunt u een melding doen bij de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. Deze inspecteur zal de klachten niet zelf behandelen, maar zal adviseren en informeren. Hij kan u ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteurs zijn te bereiken op 0900 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldplicht van de school

Bij klachten waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of andere strafbare feiten, is de school verplicht deze zaken te melden en, indien nodig, aangifte te doen bij justitie.

Klachtenregeling CSG Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.