Privacy

De CSG wil een veilige school zijn voor haar leerlingen, medewerkers, gasten en relaties. Privacy heeft alles te maken met veiligheid. Daarom werkt de CSG in beleid en praktijk hard aan de bescherming van de privacy van alle betrokkenen.

Privacy en persoonsgegevens

Wij registeren alleen persoonsgegevens van onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers die wij nodig hebben voor het uitvoeren van wet- en regelgeving, voor het goed laten verlopen van het onderwijsleerproces en voor het bieden van goede begeleiding. Wij verstrekken de bij ons geregistreerde gegevens van onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers alleen aan derden als daar een wettelijke grondslag voor is. In het privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld.

Privacy en leerlinggegevens

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens van leerlingen als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem SOMtoday. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de CSG die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als deze inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in de privacytoelichting. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal. U hebt te allen tijde het recht en de mogelijkheid om deze toestemming te wijzigen in de daarvoor gebruikte online applicatie.

De CSG vraagt ouders/verzorgers nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Afspraken met leveranciers

Met de leveranciers van digitale leermiddelen en toetsen zijn zogenaamde  verwerkersovereenkomsten (conform het model van de VO-raad) afgesloten, waarin ook afspraken zijn gemaakt over beveiliging en back-up van de data die wordt opgeslagen.

De leveranciers (ondertekenaars) van het convenant 4.0  zijn terug te vinden op de website van het Privacyconvenant Onderwijs.

Contact

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) dan kunt u die stellen aan onze privacy officer via het e-mailadres privacydesk@csg.nl.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten als betrokkene zoals beschreven in het privacyreglement, dan kunt u contact opnemen met de administratie van de vestiging.

De CSG heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG monitort of de CSG zich aan het vastgestelde IBP-beleid houdt en is de contactpersoon richting de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG is bereikbaar via fg@csg.nl.

 

Downloads

Privacytoelichting CSG-2024 Download
Privacyreglement CSG 2018 Download
Privacyverklaring CSG 2016 Download
CSG IBP reglement cameratoezicht Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.