Twee leden Raad van Toezicht Stichting Christelijk Onderwijs Groningen

13-05-2022

Wij zoeken voor Stichting Christelijk Onderwijs Groningen (SCOG) twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Het gaat om twee aandachtsgebieden: bedrijfsleven en middelbaar en hoger onderwijs.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en de bestuurder in het bijzonder.

Plaats in organisatie

Het bestuur van SCOG wordt gevormd door de directeur/bestuurder, die het bevoegd gezag van de scholengemeenschap is en eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering van de school.
De Raad van Toezicht is het orgaan binnen de stichting dat onafhankelijk toezicht houdt op het beleid van de directeur/bestuurder. De raad werkt volgens de Code Goed Onderwijsbestuur VO-Raad en vergadert zes keer per jaar met de directeur/bestuurder en twee keer met de MR. De vestigingen worden twee keer per jaar door (een delegatie van) de Raad bezocht.
De Raad van Toezicht van SCOG bestaat uit vijf leden en een voorzitter. Door het, volgens het rooster van aftreden, aanstaande vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht ontstaan er op korte termijn twee functies.

Algemeen profiel

Van de nieuwe leden Raad van Toezicht wordt het volgende verwacht:

 • Bereidheid kennis en ervaring te verbinden aan missie, ambitie en strategie SCOG.
 • Onafhankelijk (zowel in belangen als attitude).
 • Affiniteit met (voortgezet) onderwijs.
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Onderschrijft de uitgangspunten en identiteit van SCOG.
 • Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus.
 • Bereid vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en grondig voor te bereiden.
 • Affiniteit met de regio.
 • Kennis van en ervaring in governance-vraagstukken en/of de toepassing van de governance-code voor het vo.

Taken en verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht houdt toezicht op:

 • De statutair voorgeschreven taken (en het nemen van relevante besluiten dienaangaande).
 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie.
 • De resultaten die de organisatie realiseert, zowel onderwijskundig als bedrijfsvoeringsmatig.
 • Het functioneren en handelen van de directeur/bestuurder.
 • De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen.
 • Het geven van invulling aan de christelijke identiteit van SCOG.
 • Het relatiepatroon met de leerlingen, ouders/verzorgers, leidinggevenden en medewerkers en de externe belanghebbenden, zoals de gemeente, de inspectie, het toeleverend en afnemend onderwijsveld en bedrijven.

De Raad van Toezicht functioneert als werkgever voor de directeur/bestuurder. In die rol kan hij gevraagd en ongevraagd advies geven en als klankbord fungeren. De De toezichtvisie van de Raad van Toezicht maakt deel uit van het digitaal informatiepakket.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

✓ Integer
✓ Samenwerkingsgericht
✓ Rolvast
✓ Onafhankelijk
✓ Reflectief

Informatie over beide specifieke vacatures lid Raad van Toezicht

Vacature aandachtsgebied bedrijfsleven
Specifiek zoekprofiel:

 • Kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt bij voorkeur gerelateerd aan het (beroeps)onderwijs;
 • Beschikken over een ondernemende geest;
 • Aanvullende kwaliteiten om een kritische gesprekspartner in de auditcommissie te zijn;
 • Kennis van risicobeheersing en compliance zijn een pre.

Vacature aandachtsgebied middelbaar en hoger onderwijs
Specifiek zoekprofiel:

 • Ervaring in het middelbaar/hoger beroepsdonderwijs of wetenschappelijk onderwijs;
 • Kennis van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs;
 • Visie op de thema’s: goed onderwijs, kansenongelijkheid in het onderwijs, gepersonaliseerd leren;
 • Kennis van en ervaring in systematische kwaliteitszorg zijn een pre.

______________________________________________________________________________________________________

Meer weten? De volledige profielschets vind je hier. Belangstellenden kunnen op www.versteege-search.nl een digitaal informatiepakket downloaden. Bent u voor de Raad van Toezicht degene die wij zoeken? Richt dan uw motivatie aan de heer J.K. Lindemulder, voorzitter Raad van Toezicht SCOG, en dien uw motivatie en cv uiterlijk 23 mei 2022 in door middel van uploaden op de website van Versteege.

Vacature overzicht

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.