Ventilatie

Ventilatie-onderzoeken bouwbesluit

Vanuit de overheid is scholen gevraagd te onderzoeken of schoolgebouwen minimaal voldoen aan de ventilatie-eisen die volgen uit het bouwbesluit. Alle gebouwen van de CSG zijn voor de zomervakantie van 2020 door een extern adviesbureau beoordeeld op de recirculatie van lucht. Uit dat onderzoek bleek dat lucht in geen enkel gebouw wordt gerecirculeerd en voldoet aan het bouwbesluit. De ventilatiesystemen voldoen aan de wet- en regelgeving en het advies van het RIVM met betrekking tot verspreiding van corona.

 

Vervolgonderzoek bestaande bouw 2012

Bij een vervolgonderzoek is gekeken of de gebouwen voldoen aan de aangescherpte ventilatie-eisen voor gebouwen van voor 2012. Hier ging het veel meer om het volume aan ventilatie. Immers: hoe meer ventilatie van buitenaf, hoe minder risico op verspreiding van het virus.

CSG Selion en CSG kluiverboom voldoen aan de door het LCVS (Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen) opgestelde eisen. Dit betekent dat er in alle ruimtes voldoende ventilatie is.

Op CSG Wessel Gansfort en CSG Augustinus voldeden enkele ruimtes niet direct aan de eisen. Er zijn inmiddels maatregelen getroffen en nu voldoen ook deze twee vestigingen aan de aangescherpte eisen. Daarnaast is er op deze vestigingen in elk lokaal een CO2-meter aanwezig die continu de CO2-waarden meet. Zo kan worden bepaald of een ruimte extra moet worden geventileerd.

 

Optimaal ventileren & de juiste kleren

Goed geventileerde ruimtes zijn (corona of niet) hoe dan ook belangrijk voor een goed leerklimaat en voor het welbevinden van leerlingen en medewerkers. Geopende ramen maken een belangrijk onderdeel uit van het ventilatiesysteem. We proberen een goede balans te vinden tussen ventileren en luchtkwaliteit, maar het kan voorkomen dat de temperatuur in de lokalen lager is dan normaal. In koudere periodes is het dan ook van belang daar rekening mee te houden qua kleding.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.