Begeleiding

Passend Onderwijs

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs gaat over alle onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Het heeft betrekking op alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 23 jaar.

Samenwerkingsverband

De scholen voor regulier en speciaal onderwijs trekken samen op. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen die in deze regio wonen. De scholen maken onderling afspraken over de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. De CSG maakt onderdeel uit van twee samenwerkingsverbanden. De vestigingen in de stad Groningen vallen onder ‘stad Groningen’ en de vestigingen Hoogezand en Winsum vallen onder ‘Groningen Ommeland’.

Wat is er veranderd sinds 1 augustus 2014
• De scholen hebben de plicht om aan iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden of een andere school te vinden die dat kan.
• Iedere school moet een ondersteuningsprofiel hebben. Hierin staat wat de school aan ondersteuning biedt.
• De rugzakken (LGF) zijn verdwenen. In plaats daarvan zijn er arrangementen.
• Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies.

Ondersteuningsprofiel

Elke CSG-vestiging heeft haar ondersteuningsaanbod vastgelegd in een ondersteuningsprofiel. De school kan bij het samenwerkingsverband eventueel een arrangement aanvragen voor extra ondersteuning aan uw kind. Hiervoor zal de school contact met u opnemen. Zowel school als ouders kunnen een Expertise- & Consultatieteam inschakelen als bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij een verschil van mening over de ondersteuning aan uw kind. Het ondersteuningsprofiel vindt u op de website van de vestiging.

Ondersteuningsplan

In ondersteuningsplan wordt beschreven hoe de ondersteuning en begeleiding op onze school is vormgegeven. Dit plan is in feite een nadere uitwerking van het hoofdstuk in het schoolplan dat de ondersteuning en begeleiding op schoolniveau behandelt. Bij het maken van plannen is het goed te beseffen dat we in een dynamische wereld leven. Dit zorgt ervoor, dat plannen niet statisch kunnen en mogen zijn, maar dat een voortdurende evaluatie en bijstelling noodzakelijk is. De CSG ziet dit document dan ook als een werkplan. Input vanuit de vestigingen en vanuit de omgeving zal jaarlijks worden gebruikt voor een aanscherping van dit document.

Naast het overdragen van kennis willen we ervoor zorgen, dat de leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. Leerlingen, die (extra) ondersteuning nodig hebben willen we dit geven voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt en reëel is. Daar waar we als CSG de mogelijkheden niet hebben nemen we onze verantwoordelijkheid, samen met de andere besturen in ons samenwerkingsverband. Onze school maakt deel uit van de samenwerkingsverbanden VO 20.01 en 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs binnen de samenwerkingsverbanden zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven welke schoolbesturen zijn aangesloten bij de samenwerkingsverbanden.

Voor meer informatie: download hier ons ondersteuningsplan.

Downloads

Ondersteuningsplan CSG 2015-2019-versie 7 juli 2016 Download

 

CSG Expertisecentrum

Sinds 1 januari 2015 heeft de CSG een eigen expertisecentrum. In het CSG Expertisecentrum is alle deskundigheid op het gebied van ondersteuning aan leerlingen gebundeld. De specialisten van het CSG Expertisecentrum leveren hun bijdrage aan de specifieke ondersteuning aan leerlingen op de CSG-vestigingen.  CSG Expertisecentrum heeft orthopedagogen, logopedisten, dyslexiespecialisten, ambulant begeleiders en onderwijsassistenten.

Wat doet het CSG Expertisecentrum?

Wanneer extra ondersteuning nodig is binnen een CSG-vestiging, dan wordt de expertise van het CSG Expertisecentrum ingeschakeld. Vanuit het CSG Expertisecentrum kunnen alle vestigingen van de CSG rekenen op ondersteuning van leerlingen die een arrangement hebben dat door het Samenwerkingsverband is verstrekt. Wat de CSG-vestigingen aan ondersteuning bieden staat in hun ondersteuningsprofiel.

Wie zitten er in het CSG Expertisecentrum?

Binnen het CSG Expertisecentrum zijn verschillende experts werkzaam: orthopedagogen, dyslexiespecialisten/logopedisten, ambulant begeleiders en onderwijsassistenten. Zij leveren in overleg met de ondersteuningscoördinatoren van de vestiging en de vestigingsleiding hun bijdrage aan de specifieke ondersteuning per vestiging. De CSG wil op deze wijze een adequate bijdrage leveren aan de ondersteuningsbehoefte van onze vestigingen in het algemeen en de ondersteuning van arrangementleerlingen in het bijzonder.

Contact:

Postbus 2092

9704 CB Groningen

050 571 85 44

expertisecentrum@csg.nl